Δικτυο Natura 2000

Το δίκτυο των ευρωπαϊκών προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την ψήφιση της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, με στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρηση των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Η εγκαθίδρυση αυτού του δικτύου προστατευόμενων περιοχών εκπληρώνει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Εκτείνεται σε εννέα χερσαίες και πέντε θαλάσσιες βιογεωγραφικές ζώνες. Σήμερα το δίκτυο προστατεύει περισσότερες από 26.000 περιοχές στα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλύπτουν περίπου 80.000 τ.χλμ. ή το 18% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θαλάσσιες περιοχές καλύπτουν σήμερα περίπου 217.000 τ.χλμ.

Η βάση για τη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000 υπήρξαν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες: η Οδηγία για τα Πουλιά (79/409/ΕΟΚ), η οποία προέβλεπε την εγκαθίδρυση Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) και η Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), η οποία προέβλεπε την οριοθέτηση Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) για οικοτόπους και είδη -εκτός των πτηνών-, οι οποίοι πλέον ονομάζονται Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά μαζί με τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, συνιστούν το Δίκτυο Natura 2000.

Η επιλογή των περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000 γίνεται από τα κράτη-μέλη, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία για τους Οικοτόπους, σε συνεργασία και υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της επαρκούς διαχείρισης και προστασίας των περιοχών αυτών.

 

Το Δέλτα Αξιού στα Δίκτυο Natura 2000

Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα περιλαμβάνονται τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000:

  1. Η Ειδική Ζώνη Διατήρησης ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ (GR1220002 με έκταση 336.763,5 στρέμματα).
  2. Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ (GR1220010 με έκταση 295.510 στρέμματα).
  3. Η Ειδική Ζώνη Διατήρησης ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GR1250004 με έκταση 14.405,6 στρέμματα).
Εκτύπωση άρθρου