Διαχειριση

Ο σκοπός δημιουργίας του Φορέα Διαχείρισης είναι η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής (ν. 2742/1999, άρθρο 15 παρ. 1).  Με τον όρο διαχείριση προστατευόμενων περιοχών εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες ή δράσεις που γίνονται με σκοπό να αλλάξει ο τρόπος που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αξιολογούν και εν τέλει χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους, ώστε να μειωθούν και μελλοντικά να εξαλειφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ευημερία του ανθρώπου, που στηρίζεται στη  διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Φύλαξη_2

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης όπως η επόπτευση – φύλαξη, η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, οι συνεργασίες για την υλοποίηση στρατηγικών, όπως αυτή του καθαρισμού της περιοχής από στερεά απόβλητα και απορρίμματα, οι γνωμοδοτήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,  η ενημέρωση των επισκεπτών, η επικοινωνία με τους χρήστες της περιοχής κλπ, αποτελούν δράσεις διαχείρισης.

Για να γίνουν οι δράσεις αυτές πιο αποτελεσματικές,  αλλά και να μπορεί να γίνεται καλύτερος έλεγχος των αποτελεσμάτων των δράσεων διαχείρισης, υπάρχουν τα σχεδία διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που είναι και θεσμοθετημένα στην ελληνική έννομη τάξη.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει υλοποιήσει, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ) τη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» με αναδόχους την  ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. και την ENVECO A.E. Η μελέτη αφορά μόνο την περιοχή του Εθνικού Πάρκου και ολοκληρώθηκε το 2012. Έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προς έγκριση.

Παράλληλα,  ο Φορέας Διαχείρισης,  για να βοηθηθεί στην πράξη στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, μια περιοχής με  σημαντικά προβλήματα και πιέσεις, έχει χρησιμοποιήσει τεχνογνωσία από το εξωτερικό και συγκεκριμένα τα «Ελεύθερα Πρότυπα για την Πρακτική της Διατήρησης της Φύσης» (Open Standards for the Practice of Conservation). Είναι μία από τις μεθόδους προσαρμοζόμενης διαχείρισης, η οποία σχεδιάστηκε από τη «Συνεργασία για τη Λήψη Μέτρων Διατήρησης» (Conservation Measures Partnership, www.conservationmeasures.org) και θεωρείται καλή πρακτική διεθνώς.

Η μεθοδολογία έχει συμβάλει  στην διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής από το 2008 που άρχισε η εφαρμογή της, με την σύνταξη του  προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδίου 2009. Ο Φορέας Διαχείρισης επέλεξε ως προτεραιότητα την Στρατηγική Απομάκρυνσης των Σκουπιδιών από το Εθνικό Πάρκο με σκοπό να αναδείξει  την αξία του και να  συμβάλλει στις συνεργασίες για την προστατευόμενη περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Εκτύπωση άρθρου