ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσίες Ειδικών Συνεργατών με εμπειρία στην μελέτη και δακτυλίωσ

03/09/2013Νέα
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα (εφεξής ΦΔ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόμο 2742/99 με τον οποίο ιδρύθηκε, έχει την ευθύνη για την διαχείριση και την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου και των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στα όρια της περιοχής ευθύνης του. Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/ΕΕ και την κωδικοποίηση αυτής 2009/147/ΕΚ, υπάρχει απαίτηση της συμπλήρωσης από το ΥΠΕΚΑ έκθεσης με την κατάσταση των σημαντικών ειδών με δεδομένα από το 2008 μέχρι το τέλος του 2012 για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR 1220010, και αποστολής της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΦΔ διεξάγει πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας τα τελευταία τρία χρόνια και παράλληλα εκτελεί το προτεινόμενο έργο το οποίο αφορά στην παροχή, συλλογή και επεξεργασία ορνιθολογικών στοιχείων, με σκοπό να έχει τη δυνατότητα να συμβάλει με την παροχή των επεξεργασμένων στοιχείων για την ΖΕΠ GR 1220010 προς το ΥΠΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

 

Εκτύπωση άρθρου