Νέες δράσεις παρακολούθησης των ειδών στην προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού

15/05/2017Νέα

Δυναμικά μπαίνει φέτος στην παρακολούθηση των ειδών  το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, αξιοποιώντας τη γνώση που απέκτησε στον τομέα αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει πλέον -εκτός από τα πουλιά- το λαγόγυρο, τις χερσαίες χελώνες, την αγριόγατα και το λύκο, είδη εντόμων, αλλά και βλάστησης.

Μαρκάρισμα χελώνας στο παράκτιο τμήμα της Αλυκής Κίτρους

Η παρακολούθηση των ειδών μίας φυσικής περιοχής (monitoring) έχει ως στόχο την απόκτηση μίας όσο το δυνατόν ακριβέστερης εικόνας για την κατάστασή των πληθυσμών τους, προκειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τόσο τους αριθμούς των πληθυσμών, όσο και την ευρωστία των ειδών και την κατάστασή του ενδιαιτήματός τους. Απώτερος στόχος είναι σε κάθε περίπτωση η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Παρακολούθηση λαγόγυρου με ενδοσκοπική κάμερα

Καταγραφή της χλωρίδας στην προστατευόμενη περιοχή

Από την έναρξη σχεδόν της λειτουργίας του ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποιεί παρακολούθηση των πληθυσμών των πουλιών, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της βιοποικιλότητας της περιοχής, και στη συνέχεια και του λαγόγυρου, που αποτελεί ένα εμβληματικό ζώο για την περιοχή. Ωστόσο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εποπτείας από εξωτερικούς συνεργάτες το 2015, το προσωπικό του Φορέα εκπαιδεύτηκε στην παρακολούθηση και άλλων ειδών και έτσι σιγά-σιγά επεκτείνει τις δράσεις του!

Από το 2016 ξεκίνησε η παρακολούθηση της αγριόγατας, και σε ορισμένες περιπτώσεις και του λύκου, με τη χρήση καμερών και τη μελέτη βιοδηλωτικών ιχνών (π.χ. περιττώματα, κόκκαλα). Φέτος, το πρόγραμμα παρακολούθησης οργανώθηκε περαιτέρω για να περιλάβει έντομα (πεταλούδες και λιβελούλες), αλλά και τους πολύ σημαντικούς σε παγκόσμιο επίπεδο πληθυσμούς χερσαίας χελώνας της Λιμνοθάλασσας Αλυκής Κίτρους: την Μεσογειακή χελώνα Testudo hermanni και την Ελληνική χελώνα Testudo graeca. Παράλληλα, πλέον παρακολουθούνται και είδη βλάστησης, στα εκτεταμένα υγροτοπικά και αμμοθινικά συστήματα.

Η παρακολούθηση γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και από τους φύλακες-επόπτες του Φορέα. Μάλιστα, χρησιμοποιούνται δεδομένα βάσης που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα εποπτείας του 2015, αλλά και από τις διπλωματικές εργασίες φοιτητών  που κατά καιρούς πραγματοποιούνται στην περιοχή μας.

Μέτρηση μήκους χελώνας

Νυχτοπεταλούδα σε απόχη

Η λιβελούλα Ophiogomphus cecilia

 

 

Εκτύπωση άρθρου