ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για φωτογράφιση – κινηματογράφιση.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση Α) παραγωγής ταινιών βίντεο για τις
προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, Β) παραγωγής
οπτικοακουστικού υλικού ελεύθερου από δικαιώματα και Γ) φωτογράφησης των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση (κινηματογράφηση/βιντεοσκόπηση/φωτογράφιση), να υποβάλλουν
σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 04/10/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης .

Εκτύπωση άρθρου