Πρόσκληση για την ανάθεση προμήθειας μελανιών.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας μελανιών για το έτος 2020, και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο κλάδο προμήθειας αναλωσίμων ειδών γραφείου και υπολογιστών, να υποβάλλουν προσφορά μέχρι και τις 29-07-2020 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη Χαλάστρα.
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόμενης προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τον τύπο του εκτυπωτή Ηp Laserjet Pro 400, αφορά το μοντέλο Hp Laserjet pro 400color M451 dn.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ – ΤΕΥΔ ΜΕΛΑΝΙΑ

Εκτύπωση άρθρου