Προκήρυξη διαγωνισμού για την καταγραφή και παρακολούθηση χειροπτέρων και εντόμων

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Τμήμα 1: «Υπηρεσίες καταγραφής & παρακολούθησης χειροπτέρων στις ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000 εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου» προϋπολογισμού 19.089,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 15.395,15 €, ΦΠΑ: 3.694,84 €). Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του» με κωδικό ΟΠΣ 5045794.

Τμήμα 2: «Καταγραφή της εντομοπανίδας παραποτάμιων οικοσυστημάτων στις ΕΖΔ GR1210002 και GR1220002 εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου» προϋπολογισμού 18.464,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.890,32 €, ΦΠΑ: 3.573,68 €). Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του» με κωδικό ΟΠΣ 5045794.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του» με κωδικό ΟΠΣ 5045794.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/08/2020 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 10:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04/09/2020 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 95263 & 95264  διακήρυξης  01 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 95263 & 95264 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 1  πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 2  πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1  πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Εκτύπωση άρθρου