Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση των υπηρεσιών:
Τμήμα 1: «Χαρτογράφηση πιέσεων και αποτίμηση εξωτερικών και εσωτερικών φορτίων θρεπτικών και οργανικού υλικού για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου χώρου περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου» προϋπολογισμού 117.605,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 94.843,47€, ΦΠΑ: 22.762,43€)
Τμήμα 2: «Καταγραφή και αξιολόγηση λειτουργικών οικολογικών δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των υποθαλάσσιων λιβαδιών φανερόγαμων στον εσωτερικό Θερμαϊκό κόλπο» προϋπολογισμού 108.099,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 87.177,40€, ΦΠΑ: 20.922,58€)
Τμήμα 3: «Καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και έλεγχος μεταναστευτικών μονοπατιών στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, εντός της ΖΕΠ GR1220010 «Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους», ανάντι της Ε.Ο., και στους υγροτόπους με κωδικούς GR1230005 «Περιοχή έλους Αρτζάν», GR1230004 «Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερατέα» και GR1210002 «Στενά Αλιάκμονα»» προϋπολογισμού 22.992,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.542,00€, ΦΠΑ: 4.450,08€)
Τμήμα 4: «Καταγραφή υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας, αξιολόγηση της κατάστασής τους και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή τους στους υγροτόπους των περιοχών Αγγελοχωρίου, Επανωμής και Κασσάνδρας Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 17.707,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.280,00€, ΦΠΑ: 3.427,20€)
Τμήμα 5: «Χαρτογράφηση των θαλάσσιων φανερόγαμων στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και εργασίες πεδίου» προϋπολογισμού 49.449,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.879,00€, ΦΠΑ: 9.570,96€)
Τμήμα 6: «Καταγραφή και αξιολόγηση της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της χερσονήσου Κασσάνδρας (ΕΖΔ GR1270008 και GR1270010) εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου» προϋπολογισμού 73.326,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.134,16€, ΦΠΑ: 14.192,20€)
Τμήμα 7: «Αξιολόγηση της καταλληλότητας ενδιαιτήματος του λαγόγυρου (Spermophilus citellus) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου» προϋπολογισμού 67.177,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.175,00€, ΦΠΑ: 13.002,00€)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του» με κωδικό ΟΠΣ 5045794.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/09/2020 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 10:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11/09/2020 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 95914, 95918, 95922, 95924, 95935, 95941 & 95942 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 95914, 95918, 95922, 95924, 95935, 95941 & 95942 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 5 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 5 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 6 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 6 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 7 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 7 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 5 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 6 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 7 πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

 

  • Διευκρίνιση αναφορικά με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2.3.2 ‘’Βαθμολογία & κατάταξη προσφορών’’ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1037/03-08-2020 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο ‘’Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών ενδιαιτημάτων εθνικού και ενωσιακού ενδιαφέροντος (χαρτογράφηση θαλάσσιων φανερογάμων, καταγραφή θαλάσσιας παράκτιας ζώνης, καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και υδρόβιων ειδών κτλ.)΄΄ πατήστε εδώ
  • Διευκρίνιση αναφορικά με το άρθρο 2.2.2 ΄΄Εγγύηση συμμετοχής΄΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1037/03-08-2020 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο ‘’Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών ενδιαιτημάτων εθνικού και ενωσιακού ενδιαφέροντος (χαρτογράφηση θαλάσσιων φανερογάμων, καταγραφή θαλάσσιας παράκτιας ζώνης, καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και υδρόβιων ειδών κτλ.)΄΄ πατήστε εδώ
Εκτύπωση άρθρου