Παράταση ισχύος στην ΥΑ για την προστασία των περιοχών Natura 2000 Δέλτα Αξιού

24/08/2020Νέα

Παράταση ισχύος για ένα χρόνο έλαβε η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/01.08.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή» (Δ΄ 294), όπως ισχύει

Η παράταση δόθηκε με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906.

Εκτύπωση άρθρου