Διακήρυξη Προμήθειας 2 Οχημάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση της Προμήθειας «2 οχημάτων 4Χ4 τύπου ημιφορτηγού-Pickup» προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 64.516,13 €, ΦΠΑ: 15.483,87 €)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου Νο 2 «Προμήθεια Οχημάτων» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615 η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11972/30-12-2019 (ΑΔΑ: 68ΣΕ46ΜΤΛΡ-Β9Ζ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Ταμείου».

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/01/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20/01/2021 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 104023 Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 104023 Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Εκτύπωση άρθρου