Πρόσκληση για την ανάθεση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 14 ενημερωτικών πινακίδων και 12 πινακίδων απαγόρευσης»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Π ρ ο σ κ α λ ε ί
καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση 14 ενημερωτικών πινακίδων και 12 πινακίδων απαγόρευσης»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/05/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 14:00μ.μ.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο του Πίνακα Έργων πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

Εκτύπωση άρθρου