Οικοτοποι

Τύποι οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή

Αρμυρίκια-Αλιάκμονας

Αρμυρίκια στις όχθες του Αλιάκμονα

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα έχουν καταγραφεί 17 τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 11 τύποι φυσικών-ημιφυσικών οικοτόπων εκτός του Παραρτήματος Ι.

Δύο από αυτούς είναι Τύποι Οικοτόπων Προτεραιότητας στη λήψη μέτρων προστασίας, αφού διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για τους τύπους οικοτόπων με τις ονομασίες: «Παράκτιες λιμνοθάλασσες» και «Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό κάλυψης του τύπου οικοτόπου «1420 – Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες» στο δέλτα του Αξιού, καθιστώντας την περιοχή μοναδική στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το μερίδιο ευθύνης της χώρας στην αποτελεσματική προστασία του.

Σημειώνεται ότι ως φυσικός οικότοπος (και κατ’ επέκταση τύπος οικοτόπου) θεωρείται κάθε ιδιαίτερη μονάδα φυσικού χώρου που διακρίνεται και ορίζεται με βάση κυρίαρχα στοιχεία βλάστησης και τυπικά είδη χλωρίδας.  Ως ενδιαίτημα (habitat) νοείται ο χώρος, αλλά και τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (βιοτικά και αβιοτικά), με τα οποία αυτός συνδέεται, όπου ζει ή μπορεί να ζήσει ο πληθυσμός ενός συγκεκριμένου είδους. Με τη στενή αυτή έννοια, το ενδιαίτημα αναφέρεται πάντα είτε σε συγκεκριμένο είδος (π.χ. οι υδατοσυλλογές με υδατική χλωρίδα κατά μήκος των ποταμών αποτελούν ιδανικά ενδιαιτήματα που ευνοούν την παρουσία του λιμνοβάτραχου, της βαλτοχελώνας κλπ.), είτε σε συγκεκριμένη βιοφυσική διεργασία (π.χ. οι συστάδες από αλμυρίκια αποτελούν ενδιαίτημα φωλεοποίησης για είδη όπως ο λευκοτσικνιάς, ο νυχτοκόρακας κλπ.)

Οικότοποι που έχουν καταγραφεί στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 GR1220002 «ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΕΚΒΟΛΕΣ ΛΟΥΔΙΑ – ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» και GR1250004 «ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»:

α) Οικότοποι του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
(με (*) υποδηλώνονται οι Οικότοποι Προτεραιότητας)
Κωδικός οικοτόπου Περιγραφή
1130 Εκβολές
1150* Λιμνοθάλασσες
1160 Αβαθείς κόλποι και κολπίσκοι
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας
1310 Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλλόφιλες λόχμες
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria
2195 Κοιλότητες μεταξύ των θινών με κλίνες καλαμιών και βούρλων
2220 Θίνες με Euphorbia terracina
3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
3280 Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Papsalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους
6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachypodietea)
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
92Α0 Στοές με Salix alba και Populus alba
92D0 Θερμο-Ατλαντικές Μεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nero-Tamaricetea) και παραποτάμιες στοές της νοτιο-δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securigerion tinctoriae)

 

β) Οικότοποι εκτός παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Κωδικός οικοτόπου Περιγραφή
1020 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
1021 Εγκαταλειμμένες εκτάσεις
1022 Κανάλια – τάφροι
1050 Οικισμοί
1440 Αλυκές
5360 Σχηματισμοί Spartium juncetum
72A0 Καλαμώνες

 

 

ΠΗΓΕΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΠΠΕΡ Πρόγραμμα «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη φύση», 2001.

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ &ENVECO AE, 2012 «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του ΦΔ Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα»

Εκτύπωση άρθρου