Καθεστως προστασιας

Η προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα απολαμβάνει ενός πολλαπλού καθεστώτος προστασίας. Σε διεθνές επίπεδο, η μεγάλη σημασία της περιοχής που περιλαμβάνει τις εκβολές των ποταμών Αξιός, Λουδίας και Αλιάκμονας αναγνωρίστηκε διεθνώς από το 1975, όταν επιλέχθηκε ως μια από τις δέκα ελληνικές περιοχές που εντάχθηκαν στη Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ειδικά ως Ενδιαιτήματα Υδρόβιων Πτηνών, γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η περιοχή «ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ» εντάχτηκε το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και προτάθηκαν από την ελληνική διοίκηση ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας οι περιοχές: «ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» και «ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ». Το 2006 οι δύο αυτές ζώνες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και με τον Νομό της Βιοποικιλότητας (ν.  3937/2011) μετονομάστηκαν σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης.

Σε εθνικό επίπεδο, το 1998 δημοσιεύτηκε η πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση του ελληνικού κράτους για την προστασία και διατήρηση της περιοχής Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους, ενώ το 2009 ιδρύθηκε το Εθνικό Πάρκο. Σημαντική προστασία για τη διατήρηση τμημάτων των περιοχών  παρείχαν από την δεκαετία του 1980 τα τέσσερα  Καταφύγια Άγριας Ζωής.

Εκτύπωση άρθρου