Γνωμοδοτησεις εργων

Στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα περιλαμβάνεται η παροχή γνωμοδοτήσεων για έργα και δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 15 του Ν.2742/1999 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.3937/2011 – Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις). Η παροχή γνωμοδοτήσεων γίνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα διακίνησης του φάκελου και της τελικής έγκρισης του έργου ή δραστηριότητας.

Η παροχή γνωμοδότησης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο του Φορέα Διαχείρισης για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Με τις γνωμοδοτήσεις μπορεί να αποτραπούν μη επιτρεπτές και μη αντιστρεπτές δραστηριότητες που βλάπτουν και υποβαθμίζουν την προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, μπορεί να επιβληθούν επιπλέον περιβαλλοντικοί όροι σε επιτρεπτές και συμβατές με το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Φορέα Διαχείρισης για παροχή γνωμοδοτήσεων, το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα συντάσσει την εισήγηση του –θετική ή αρνητική- προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση. Πριν την σύνταξη της εισήγησης πραγματοποιείται αυτοψία στην περιοχή του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση ως προς τις επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου με βάση την εμπειρία και τα στοιχεία που έχει ο Φορέας Διαχείρισης για τα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής.

Τέλος, ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα ιδιωτών ή υπηρεσιών σχετικά με το εάν μια δραστηριότητα βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής ή ποιες είναι οι επιτρεπτές χρήσεις με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας της αδειοδότησης τους και την αποφυγή αδειοδότησης μη επιτρεπτών δραστηριοτήτων.

Εκτύπωση άρθρου