Παρακολουθηση ειδων 2007-2010

Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί από το 2010 πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να διαθέτει σημαντικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα αφορά:

  • Την ορνιθοπανίδα
  • Τον Λαγόγυρο
  • Τη Μεσογειακή & Ελληνική χελώνα
  • Τις λιβελούλες & τις πεταλούδες

Με βάση τα πρόσφατα και επικαιροποιημένα δεδομένα της χρονικής περιόδου 2010-2017, συντάχθηκε έκθεση υπό τον τίτλο «ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43/ΕΟΚ & 2009/147/EE ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΜ (Απόφαση 56666/1085/7.3.2002)». Η έκθεση αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει την υψηλή οικολογική αξία της Προστατευόμενης Περιοχής και συγκεκριμένα των υφιστάμενων Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας με κωδικούς GR1220002, GR1250004 και GR1220010, παραθέτοντας όλα τα μέχρι της παρούσης διαθέσιμα στοιχεία.

Τα στοιχεία της έκθεσης θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα δεδομένα που θα προκύπτουν από την εργασία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και σχετικά έργα και παρατηρήσεις ειδικών επιστημόνων που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Εκτύπωση άρθρου