Εποπτεια – Φυλαξη

φύλαξη

Η φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί μια από τις βασικές αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης. Ως περιοχή εφαρμογής της φύλαξης και επόπτευσης ορίζεται η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, καθώς και οι περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 που βρίσκονται στην ευθύνη του.

Σκοπός της επόπτευσης και φύλαξης είναι η πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση  των παράνομων ενεργειών και δραστηριοτήτων οι οποίες επιφέρουν πιέσεις στην προστατευόμενη περιοχή. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι:

 • αυθαίρετες κατασκευές – παράνομη δόμηση
 • εκχερσώσεις – καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων και παρόχθιας βλάστησης
 • επιχωματώσεις (μπαζώματα) κοιτών ποταμών
 • λαθροϋλοτομία
 • λαθροθηρία
 • λαθραλιεία
 • παράνομες αμμοληψίες
 • ρίψη μπαζών – σκουπιδιών και λυμάτων
 • παράνομη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
 • ρύπανση από κτηνοτροφικά απόβλητα

και γενικότερα παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες στην προστατευμένη περιοχή.

Δομή επόπτευσης/φύλαξης

Στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα απασχολούνται πέντε επόπτες-φύλακες. Για τους σκοπούς της επόπτευσης /φύλαξης της περιοχής ευθύνης του ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει δύο οχήματα για τις χερσαίες ζώνες  προστασίας και δύο σκάφη για τα ποτάμια και το παράκτιο τμήμα. Επίσης, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (κιάλια, τηλεσκόπια, GPS χειρός  και φωτογραφικές μηχανές), ο οποίος συμβάλλει αποτελεσματικά στη φύλαξη της περιοχής και τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων.

Λειτουργία-δράση επόπτευσης/φύλαξης

Οι φύλακες είναι καλοί γνώστες της περιοχής ευθύνης του φορέα και γνωρίζουν τα σημεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις παράνομες δραστηριότητες. Η φύλαξη γίνεται με βάση το εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο σχέδιο φύλαξης, το οποίο περιλαμβάνει έξι διαδρομές που καλύπτουν ολόκληρο το εθνικό πάρκο. Οι φύλακες καλύπτουν σε καθημερινή βάση όλη την περιοχή ευθύνης του φορέα,  με πρωινές, απογευματινές βάρδιες και σαββατοκύριακα, οι οποίες καθορίζονται με εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις καταγγελιών ή άλλων διαθέσιμων πληροφοριών, οι διαδρομές διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Με την σταθερή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και του Τμήματος Φύλαξης απετράπησαν διάφορες παράνομες δραστηριότητες και αυθαίρετες ενέργειες στην προστατευόμενη περιοχή.

Μετά τον  εντοπισμό παράνομων περιστατικών στο πεδίο, οι φύλακες συμπληρώνουν το ημερήσιο πρωτόκολλο αναφοράς και στην συνέχεια γίνονται καταγγελίες στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προβαίνουν συνήθως σε επιτόπια αυτοψία στο πλαίσιο των ενεργειών τους για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής παράβασης.

Συνεργασία με άλλες αρχές και την τοπική κοινωνία

Υπάρχει άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τις  αρμόδιες τοπικές αρχές, όπως είναι η αστυνομία, η ομοσπονδιακή θηροφυλακή και τα δασαρχεία. Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης πραγματοποιούν κοινές περιπολίες με δασοφύλακες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης ορισμένων περιβαλλοντικών παραβάσεων. Επιπλέον, οι φύλακες βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους κατοίκους των οικισμών που βρίσκονται περιφερειακά του Εθνικού Πάρκου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, θεωρώντας ότι για τα ζητήματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της προστατευόμενης περιοχής αποτελούν τους καλύτερους συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου και των δράσεων του φορέα, ως οι τελικοί χρήστες  για την αξία διατήρησής της.

Συμμετοχή σε άλλες εργασίες και στην παρακολούθηση ειδών

Οι επόπτες φύλακες συμμετέχουν  επικουρικά στα προγράμματα επιστημονικής παρακολούθησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, στην παρακολούθηση της πανίδας και χλωρίδας της προστατευόμενης περιοχής και σε άλλες εργασίες και πιο συγκεκριμένα:

 • σε εκπαίδευση στο πεδίο κατά την παρακολούθηση ασπονδύλων με τους αναδόχους του εν λόγω έργου
 • σε εκπαίδευση στο πεδίο κατά την παρακολούθηση θηλαστικών με τους αναδόχους του εν λόγω έργου
 • σε εκπαίδευση στο πεδίο κατά την παρακολούθηση αμφίβιων και ερπετών με τους αναδόχους του εν λόγω έργου
 • σε εκπαίδευση στο πεδίο κατά την παρακολούθηση ιχθυοπανίδας με τους αναδόχους του εν λόγω έργου
 • σε εκπαίδευση στο πεδίο κατά την παρακολούθηση οικοτόπων με τους αναδόχους του εν λόγω έργου
 • στην παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας
 • στην συστηματική και ετήσια καταγραφή πελαργοφωλιών
 • στην παρακολούθηση του λαγόγυρου
 • στην παρακολούθηση των αμμοθινών της Αλυκής Κίτρους
 • σε αυτοψίες μαζί με δημόσιες υπηρεσίες
 • σε οικοξεναγήσεις σχολείων στην περιοχή
 • στην προετοιμασία αλλά και στην συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Φορέα Διαχείρισης
 • σε εργασίες συντήρησης των κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου
 • στη διανομή έντυπου υλικού
 • σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα είδη της πανίδας αλλά και την μεταφορά τους σε εθελοντές της «Δράσης για την Άγρια Ζωή» κ.τ.λ.
Εκτύπωση άρθρου