Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υπηρεσίες τεκμηρίωσης της αναγνώρισης, έκτασης και διασποράς των Τύπων Οικοτόπων περιοχής επέκτασης της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220002»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.117 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών:
«Υπηρεσίες τεκμηρίωσης της αναγνώρισης, έκτασης και διασποράς των Τύπων Οικοτόπων περιοχής επέκτασης της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220002»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/12/2020 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 14:00μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18/12/2020 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 09:30π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

Παρακαλούμε δείτε την διευκρίνιση για την Διακήρυξη πατώντας εδώ

Παρακαλούμε δείτε την διευκρίνιση που ζητήθηκε σχετικά με τις προσφορές που κατατέθηκαν πατώντας εδώ

Εκτύπωση άρθρου