Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο σ κ α λ ε ί
ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της προμήθειας:
«Προμήθεια κτηνιατρικών σκευασμάτων για την περίθαλψη άγριων ζώων που βρίσκονται τραυματισμένα στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/12/2020 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 14:00μ.μ.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Προσφοράς πατήστε εδώ

Για Διευκρίνιση αναφορικά με τα κτηνιατρικά σκευάσματα πατήστε εδώ

Εκτύπωση άρθρου