Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας:Επιστημονικός εξοπλισμός Παρακολούθησης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.117 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση της προμήθειας:
«Επιστημονικός εξοπλισμός παρακολούθησης»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/02/2021 Ημέρα: Πέμπη Ώρα: 14:00μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12/02/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 09:30π.μ.
Για να κατεβάσετε το τεύχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς (επικαιροποιημένο) πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ
Για διευκρίνιση σχετικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης πατήστε εδώ

Για διευκρίνιση σχετικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης του μετεωρολογικού σταθμού πατήστε εδώ

Για 2η διευκρίνιση σχετικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης του μετεωρολογικού σταθμού πατήστε εδώ

Για διευκρίνιση σχετικά με τον αριθμό των rugged tablet της Τεχνικής Προσφοράς πατήστε εδώ
Εκτύπωση άρθρου