Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης και αποτροπής πρόσβασης για τη διατήρηση και αποκατάσταση παράκτιων τύπων οικοτόπων στους υγροτόπους της Αλυκής Κίτρους και της Λ/Θ Αγγελοχωρίου»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.117 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης και αποτροπής πρόσβασης για τη διατήρηση και αποκατάσταση παράκτιων τύπων οικοτόπων στους υγροτόπους της Αλυκής Κίτρους και της Λ/Θ Αγγελοχωρίου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/02/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17/02/2021 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 09:30π.μ.

 

Για να κατεβάσετε το τεύχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

 

Για διευκρίνιση σχετικά με τις απαιτήσεις των 12.3 Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής
και συγκεκριμένα ως προς τις απαιτήσεις «Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια» και «Γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» πατήστε εδώ

Εκτύπωση άρθρου