Πρόσκληση για προμήθεια μελανιών

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Π ρ ο σ κ α λ ε ί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο κλάδο προμήθειας αναλωσίμων ειδών γραφείου και υπολογιστών
για την ανάθεση προμήθειας μελανιών για το έτος 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/03/2021 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 14:00μ.μ.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Προσφοράς πατήστε εδώ

Εκτύπωση άρθρου