Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποκατάστασης παρόχθιων ενδιαιτημάτων σε παλαιές θέσεις αμμοληψίας κατά μήκος του Αξιού ποταμού εντός της ΕΖΔ 1220002 περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Π ρ ο σ κ α λ ε ί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται σε συναφή κλάδο να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας
«Υπηρεσίες αποκατάστασης παρόχθιων ενδιαιτημάτων σε παλαιές θέσεις αμμοληψίας κατά μήκος του Αξιού ποταμού εντός της ΕΖΔ 1220002 περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033615

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/03/2021 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 14:00μ.μ.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Προσφοράς πατήστε εδώ

Εκτύπωση άρθρου