Διακήρυξη άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση των υπηρεσιών: Τμήμα 1: «Χαρτογράφηση των θαλάσσιων φανερόγαμων στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και εργασίες πεδίου» Τμήμα 2: «Καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και έλεγχος μεταναστευτικών μονοπατιών στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, εντός της ΖΕΠ GR1220010 «Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους», ανάντι της Ε.Ο., και στους υγροτόπους με κωδικούς GR1230005 «Περιοχή έλους Αρτζάν», GR1230004 «Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερατέα» και GR1210002 «Στενά Αλιάκμονα»» Τμήμα 3: «Καταγραφή υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας, αξιολόγηση της κατάστασής τους και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή τους στους υγροτόπους των περιοχών Αγγελοχωρίου, Επανωμής και Κασσάνδρας Χαλκιδικής»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση των υπηρεσιών:
Τμήμα 1: «Χαρτογράφηση των θαλάσσιων φανερόγαμων στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου
με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και εργασίες πεδίου»
προϋπολογισμού 49.449,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.879,00€, ΦΠΑ: 9.570,96€)
Τμήμα 2: «Καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και έλεγχος μεταναστευτικών μονοπατιών στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα,
εντός της ΖΕΠ GR1220010 «Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους», ανάντι της Ε.Ο., και στους υγροτόπους
με κωδικούς GR1230005 «Περιοχή έλους Αρτζάν», GR1230004 «Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερατέα» και GR1210002 «Στενά Αλιάκμονα»»
προϋπολογισμού 22.992,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.542,00€, ΦΠΑ: 4.450,08€)
Τμήμα 3: «Καταγραφή υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας, αξιολόγηση της κατάστασής τους και πρόταση διαχειριστικών μέτρων
για τη διατήρησή τους στους υγροτόπους των περιοχών Αγγελοχωρίου, Επανωμής και Κασσάνδρας Χαλκιδικής»
προϋπολογισμού 17.707,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.280,00€, ΦΠΑ: 3.427,20€)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης,
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του» με κωδικό ΟΠΣ 5045794.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/05/2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/05/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 107439, 107440 & 107441 Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 107439, 107440 & 107441 Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

 

Για την διευκρίνιση σχετικά με το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Εκτύπωση άρθρου