Ένταξη έργων 880.000 ευρώ στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για το Φ.Δ.Π.Π. Θερμαϊκού Κόλπου

22/09/2021Νέα

Έργα ύψους 879.822 ευρώ έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπυξης, και ειδικότερα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» για υλοποίηση από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.

Ο τίτλος της Πράξης είναι: «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητάς του».

Το φυσικό αντικείμενο των έργων αφορά στην υλοποίηση δράσεων καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και αποτύπωσης των φυσικών ενδιαιτημάτων, καθώς και στην επικοινωνία με το κοινό, την εκπαίδευση των μαθητών, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής και την προώθηση του οικοτουρισμού, με απώτερο στόχο την προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η ένταξη των εξής έργων:

Στον τομέα της καταγραφής και παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και των φυσικών ενδιαιτημάτων:

 1. Χαρτογράφηση των θαλάσσιων φανερόγαμων στην παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού
 2. Καταγραφή και αξιολόγηση της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της χερσονήσου της Κασσάνδρας
 3. Αξιολόγηση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος του λαγόγυρου
 4. Χαρτογράφηση πιέσεων και αποτίμηση εξωτερικών και εσωτερικών φορτίων θρεπτικών και οργανικού υλικού για την προστασία του Θερμαϊκού
 5. Καταγραφή και αξιολόγηση λειτουργικών δεικτών  έγκαιρης προειδοποίησης, φαινομένων άνθισης φυτοπλαγκτού και ερυθρών παλιρροιών
 6. Καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα
 7. Καταγραφή υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας στους υγρότοπους, Αγγελοχωρίου, Επανωμής και Κασσάνδρας, 8. Καταγραφή χειροπτέρων, 9. Καταγραφή εντομοπανίδας).

Στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης:

 1. Εμπλουτισμός της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης με σύγχρονα ψηφιακά μέσα
 2. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 3. Σήμανση ερμηνείας περιβάλλοντος μονοπατιού στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
 1. Δημιουργία web/mobile εφαρμογών
 2. Ανανέωση ιστοσελίδας
 3. Παραγωγή υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
 4. Σχέδιο στρατηγικής και δράσης για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού και της αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού.

 

Εκτύπωση άρθρου