Σχεδιο Διαχειρισης

Το Σχέδιο Διαχείρισης μίας προστατευόμενης περιοχής προσδιορίζει τις κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων.

Η σύνταξη Σχεδίου  Διαχείρισης μια προστατευόμενης περιοχής αποτελεί νομική υποχρέωση που προκύπτει από τα  οριζόμενα στα άρθρα 15-16 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 2742/99 (Φ.Ε.Κ. 207Α/99) για τον Χωροταξικό σχεδιασμό και αειφόρο ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, αλλά και των τροποποιήσεων αυτών, όπως περιλαμβάνονται στο Ν. 3937/2011 για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 60Α/11).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3937/2011, τα Σχέδια Διαχείρισης, τα οποία συντάσσονται για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται προστατευόμενες βάσει των άρθρων 18 και 19 του Ν. 1650/86, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, τις Περιοχές Προστασίας της Φύσης, τα Εθνικά ή Περιφερειακά Πάρκα, τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π). Τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη γεωργική ή αλιευτική δραστηριότητα, εγκρίνονται με απόφαση των αντιστοιχών Υπουργών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, το οποίο έχει υλοποιήσει Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ) τη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» με αναδόχους την  ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. και την ENVECO A.E. Η μελέτη αφορά μόνο την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, ολοκληρώθηκε το 2012 και απεστάλη στο ΥΠΕΝ προς έγκριση.

Ωστόσο, το Μάρτιο του 2019, προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ εκ νέου το έργο της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000, έργο για τα αποτελέσματα του οποίου βρισκόμαστε σε αναμονή.

Τι είναι ένα Σχέδιο Διαχείρισης

Το Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει καταρχήν μια σύντομη περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής δίνοντας έμφαση σε εκείνες τις πληροφορίες και δεδομένα που είναι απαραίτητα για το διαχειριστή, προκειμένου να θέσει τους σκοπούς της διαχείρισης και να προσδιορίσει τα μέτρα για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για διαχείριση καθώς και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένη περίοδο για να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου που έχουν τεθεί.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης προσδιορίζονται -στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρισμού των περιοχών- οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων.

Το Σχέδιο Διαχείρισης συνοδεύεται από προγράμματα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής τους.

Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων υπάγεται στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, βάσει του άρθρου 15, παρ.2 του Ν.2742/99 και του Ν.3937/201.

Εκτύπωση άρθρου