Παρακολουθηση βιοποικιλοτητας

Η παρουσία και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου στην προστατευόμενη περιοχή στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.  Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο Φορέας για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η επιστημονική παρακολούθηση, η οποία παρέχει την απαραίτητη πληροφορία για την κατανόηση των διακυμάνσεων στην παρουσία και αφθονία των ειδών σε βάθος χρόνου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του –εκπόνηση μελετών και ερευνών που υλοποιούνται είτε από αναδόχους, είτε από το προσωπικό του- παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Παρακολούθηση Παναγιωτίδης

Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική παρακολούθηση συνίσταται στην καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων  και ειδών – πάντα σε σχέση με επιλεγμένους και μετρήσιμους διαχειριστικούς στόχους. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο της προσαρμοζόμενης διαχείρισης που εφαρμόζει ο Φορέας Διαχείρισης λειτουργώντας ως:

 • ένα ισχυρό σύστημα αναγνώρισης προβλημάτων σε αρχικά στάδια, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπισή τους (σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης)
 • ένα αξιόπιστο μέτρο της επιτυχίας -ή αποτυχίας- της διαχείρισης που εφαρμόζεται
 • ένα μέσο εκτίμησης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής.
αναγνώριση είδους χλωρίδας

Αναγνώριση είδους χλωρίδας

Η μεθοδολογία και οι τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την παρακολούθηση περιλαμβάνουν:

– Βιβλιογραφική έρευνα

– Εργασίες πεδίου

– Εργαστηριακές τεχνικές

– Επεξεργασία δεδομένων

– Παραγωγή χαρτών

Κατά τις εργασίες πεδίου, ανάλογα με το είδος του οργανισμού που στοχεύουμε, χρησιμοποιούμε και συγκεκριμένο εξοπλισμό και μεθοδολογία.

Συνήθεις μέθοδοι δειγματοληψίας είναι

 • η «ζωντανή» παγίδευση (μικροθηλαστικά, κολεόπτερα κλπ)
 • η συλλογή δείγματος νερού (λιμνοθάλασσες)
 • η χρήση απόχης (λιβελούλες, πεταλούδες)
 • η χρήση ειδικού διχτυού (υδρόβια χλωρίδα & υδρόβια ασπόνδυλα)
 • η ηχητική παρακολούθηση (νυχτερίδες)
 • η σύλληψη, μέτρηση μορφομετρικών χαρακτηριστικών και απελευθέρωση (χελώνες, μικροθηλαστικά)
 • η χρήση ενδοσκοπικής κάμερας (ξυλοφάγα κολεόπτερα, εδαφόβια τρωκτικά)
 • η καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών όπως πατημασιές, απεκρίμματα (droppings, spraints) (λαγόγυρος, βίδρα)
 • η συλλογή και ανάλυση περιεχομένου εμεσμάτων (pellets) αρπακτικών για ταυτοποίηση παρουσίας ειδών (μικροθηλαστικά)
 • η αναγνώριση υπολειμμάτων τροφοληπτικής διαδικασίας όπως ίχνη σε καρπούς (μικροθηλαστικά)
 • η συλλογή υπολειμμάτων όπως έλυτρα, κουκούλι προνύμφης (κολεόπτερα, πεταλούδες)
μετρήσεις νυχτερίδας

Μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών νυχτερίδας στο πεδίο

Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί από το 2010 πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να διαθέτει σημαντικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα αφορά:

 • Την ορνιθοπανίδα
 • Τον λαγόγυρο
 • Τη Μεσογειακή & Ελληνική χελώνα
 • Τις λιβελούλες & τις πεταλούδες

 

Μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας και πανίδας στην ενότητα επιστημονικές εκθέσεις.

 

Εκτύπωση άρθρου