Κρισιμα ενδιαιτηματα ορνιθοπανιδας

Έκθεση «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους: Ορνιθολογική Αξιολόγηση – Κρίσιμα Ενδιαιτήματα», Οκτώβριος 2017

Η έκθεση αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει την ορνιθολογική αξία της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα- Αλυκής Κίτρους (της Ζώνης Ειδικής Προστασίας με κωδικό GR1220010) και να αποτυπώσει σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που την χρησιμοποιούν.

Ο όρος κρίσιμα ενδιαιτήματα αφορά πιο συγκεκριμένα στα ενδιαιτήματα:

  • αναπαραγωγής (φωλεοποίησης)
  • καταφυγίου
  • τροφοληψίας
  • αλλαγής φτερώματος (πτερόρροιας)
  • στάθμευσης κατά την μετανάστευση και
  • διαχείμασης.

Όσον αφορά στα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, αναφερόμαστε σε είδη του Παραρτήματος Ι και ΙΙ και σε μεταναστευτικά είδη με τακτική παρουσία στη χώρα μας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών». Ειδικότερα, η έκθεση καταγράφει τα κρίσιμα ενδιαιτήματα 97 ειδών ορνιθοπανίδας. Περιλαμβάνει, δε, χάρτες με τα κρίσιμα ενδιαιτήματα για 88 από αυτά. Για τα υπόλοιπα εννέα είδη απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στο πεδίο.

Τα στοιχεία της έκθεσης θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα δεδομένα που θα προκύπτουν από την εργασία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και σύμφωνα με σχετικά έργα και παρατηρήσεις ειδικών στην ορνιθοπανίδα που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ.

Εκτύπωση άρθρου