Σκοπος και αρμοδιοτητες

Ο Φορέας Διαχείρισης ιδρύθηκε το 2002 ως Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα με σκοπό την διοίκηση, προστασία και διαχείριση του υγροτοπικού συστήματος που αποτελείται από τα Δέλτα των ποταμών Αξιός και Αλιάκμονας, από τις εκβολές του Λουδία και του Γαλλικού, από τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και τις Αλυκές Κίτρους.

Το 2018 μετονομάστηκε σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, και πήρε υπό την ευθύνη του νέες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Είναι ένας από τους 36 Φορείς Διαχείρισης που λειτουργούν στη χώρα μας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, στο πλαίσιο και της υποχρέωσης της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Ο Φορέας Διαχείρισης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η λειτουργία του χρηματοδοτήθηκε από το 2006 ως το τέλος του 2015 από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ από τις αρχές του 2016 η λειτουργία του χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχει την έδρα του στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Στις αρμοδιότητες του Φορέα υπάγεται:

  • Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισής της.
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών.
  • Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του
  • Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους.
  • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.
  • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων.
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους.
  • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης.
  • Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.
Εκτύπωση άρθρου