Ψαρια

Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει μια ποικιλία υδάτινων σωμάτων -ποταμούς με τις εκβολές και τους παραπόταμούς τους, λιμνοθάλασσες, υδατοσυλλογές μικρές και μεγάλες, φυσικές ή τεχνητές και βέβαια την παράκτια ζώνη- που προσφέρουν φιλόξενα ενδιαιτήματα για πολυάριθμα είδη υδρόβιων οργανισμών και βέβαια, ψαριών. Λόγω της υδρογραφικής ιδιαιτερότητας των μεταβατικών νερών, είναι δύσκολο να καθοριστεί ο πραγματικός αριθμός των ειδών ιχθυοπανίδας του γλυκού νερού, αφού συχνά στα κατάντη νερά των ποταμών απαντούν πολλά θαλάσσια ευρύαλα -που αντέχουν σε αξιοσημείωτες μεταβολές της αλατότητας- είδη που χρησιμοποιούν τα εκβολικά συστήματα για τροφοληψία, αναπαραγωγή και ξεκούραση.

Στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου έχουν καταγραφεί (βιβλιογραφικά και στο πεδίο) τουλάχιστον 38 είδη ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων, ενώ στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τις εκβολές του Αξιού καταγράφηκαν παλαιότερα περίπου 20 θαλάσσια είδη. Από το σύνολο των ειδών που απαντούν σε ποτάμια, λιμνοθάλασσες και εκβολές τα 8 περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους Οικοτόπους και τα Είδη και τα 7 στην κατηγορία «Άλλα σημαντικά είδη» που αφορά είδη που προστατεύονται είτε από την εθνική νομοθεσία είτε από διεθνείς-ευρωπαϊκές Συμβάσεις, είναι ενδημικά κλπ.

Χαρακτηριστικότερα είδη από τα προστατευόμενα είναι:

Σαρδελομάνα (Alosa fallax)

Ενδημικό ανάδρομο είδος που απαντά στην παράκτια ζώνη, κυρίως κοντά τις εκβολές ποταμών, αλλά και στους ίδιους τους ποταμούς, όπου μεταναστεύει για αναπαραγωγή. Τα νεαρά άτομα κατά την εκκόλαψη μετακινούνται προς τη θάλασσα όπου παραμένουν κοντά στις ακτές και τις εκβολές των ποταμών. Στη θάλασσα εκδηλώνει τροφικές συνήθειες πελαγικού είδους. Τα αρσενικά άτομα μεταναστεύουν προς τα ποτάμια μετά τη συμπλήρωση του 2‐3 έτους της ηλικίας τους, ενώ τα θηλυκά μετά το 3 ‐4 έτος.

Ζαχαριάς (Aphanius faschiatus)

68_Ζαχαρ

Ζαχαριά, Σχέδιο: Γιάννης Κοτζαπαναγιώτης

Είδος που μπορεί να αντέξει μεγάλες διακυμάνσεις της αλατότητας και για αυτό το λόγο εντοπίζεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλυκές υψηλής αλατότητας, αλλά και  σε ρηχά χαμηλής ροής εσωτερικά ύδατα, κυρίως σε εκβολές ποταμών. Τρέφεται κυρίως        με μικρά ασπόνδυλα, έντομα, όπως κουνούπια (αβγά, προνύμφες και ενήλικα άτομα) και διάτομα.

Βαλκανική μπριάνα (Barbus  balcanicus)      

Ενδημικό είδος της περιοχής και  των γειτονικών χωρών της Βαλκανικής.  Απαντά στους ποταμούς   Αξιό, Γαλλικό, Λουδία και Αλιάκμονα. Εμφανίζεται σε ορεινά ή   ημιορεινά γρήγορης ή μέτριας ροής   ρέματα που   εκβάλουν στον Θερμαϊκό κόλπο.  Κινείται στα ανάντη των ποταμών για να αναπαραχθεί.

Χρυσοβελονίτσα (Sabanejewia balcanica)

71_Χρυσοβ

Χρυσοβελονίτσα, Σχέδιο: Γιάννης Κοτζαπαναγιώτης

Το είδος   απαντά κυρίως στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αξιού και Γαλλικού και στη    λίμνη Δοϊράνη, καθώς και στις λεκάνες των ποταμών Λουδία και Αλιάκμονα. Προτιμά  ρέμα με καθαρό νερό και άμμο ή λεπτό χαλίκι ως υπόστρωμα στο ο οποίο κρύβεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον εμφανίζεται σε μέτριας ροής ποταμούς με λίγα φυτά αλλά και σε μεγάλους ποταμούς. Ο πληθυσμός του απειλείται τοπικά από την μεταβολή και καταστροφή των ενδιαιτημάτων.

Βαβούκι (Rhodeusmeridionalis)

Είναι λιμνόφιλο είδος, το οποίο προτιμά χαμηλής ροής και βάθους νερά.  Η αναπαραγωγική του περίοδος –κυρίως από τον  Απρίλιο έως τον Ιούνιο- συνδέεται στενά με  την παρουσία των μυδιών του γλυκού νερού (Unio ή/και Anodonta). Κατά τη διάρκεια τα της περιόδου αναπαραγωγής, τα αρσενικά αναπτύσσουν έντονο χρωματισμό και αναλαμβάνουν την προστασία της περιοχής  γύρω από τα μύδια. Τα έμβρυα παραμένουν στο εσωτερικό του μυδιού για  περίπου ένα μήνα έως ότου  αναπτύξουν  την ικανότητα να κολυμπούν.

 

 

Εκτύπωση άρθρου